โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเนื่องวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

เมื่อช่วงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้จัดทำโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเนื่องวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป ณ วัดวังจั่น นำโดยนายกน้ำค้าง พลายละหาร ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการ

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดทำโครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2563  เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ซึ่งกันและกัน เพื่อผู้ปกครองได้ทราบ ภารกิจ นโยบาย และแนวทางการพัฒนาศูนย์ฯ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ผู้บริหาร บุคลากร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการ ณ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อช่วงวันที่ 20 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนางน้ำค้าง พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น คุณหมอวรุตม์ ศิลารักษ์ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ อสม.

Read more

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อช่วงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นำโดยนางน้ำค้าง พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น คุณหมอวรุตม์ ศิลารักษ์ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คุณครู ผู้ปกครองนักเรียน

Read more

โครงการประสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อช่วงวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้จัดทำโครงการประสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองกับครูประจำชั้น จำนวนผู้เยี่ยมชม: 7

Read more

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เด็กรับประสบการณ์โดยตรงจากการเรียนรู้จากสถานที่จริง นำโดยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการ จำนวนผู้เยี่ยมชม: 14

Read more

โครงการลพบุรีเมืองสะอาด ในการขับเคลื่อนให้จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดทำโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ในการขับเคลื่อนให้จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยการทำความสะอาดบริเวณวัดวังจั่น ทางเดินวัด ลานโดมวัด และโบสถ์วัดวังจั่น โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ

Read more

โครงการจิตอาสา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นร่วมกับอำเภอโคกสำโรงจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. ผู้นำท้องที่ กลุ่มอาชีพ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลวังจั่น โรงเรียนบ้านวังจั่น และประชาชนในตำบลวังจั่นเข้าร่วมโครงการ จำนวนผู้เยี่ยมชม:

Read more

โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อช่วงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดทำโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เด็กปฐมวัย รักและหวงแหน เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนผู้เยี่ยมชม: 19

Read more