โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเนื่องวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

เมื่อช่วงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้จัดทำโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเนื่องวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป ณ วัดวังจั่น นำโดยนายกน้ำค้าง พลายละหาร ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการ

Read more

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ท่านผู้สนใจสามารถติดต่อตามรายละเอียดที่ปรากฎในเอกสาร จำนวนผู้เยี่ยมชม: 15

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดทำโครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2563  เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ซึ่งกันและกัน เพื่อผู้ปกครองได้ทราบ ภารกิจ นโยบาย และแนวทางการพัฒนาศูนย์ฯ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ผู้บริหาร บุคลากร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการ ณ

Read more

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองทุกวันในการอำนวยความสะดวกให้บุตรหลาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองทุกวันในการอำนวยความสะดวกให้บุตรหลาน ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนซึ่งทางคุณครูได้จัดทำแฟ้มใบงาน และอุปกรณ์การเรียน ไว้สำหรับนักเรียนโดยจัดส่งให้ ครั้งละ 1 สัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2563 และจำดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

Read more

รับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น รับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดสามารถตรวจสอบ และสมัครได้ทาง QR code ด้านล่างนี้     จำนวนผู้เยี่ยมชม: 11

Read more

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จำนวนผู้เยี่ยมชม: 3

Read more

ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้จัดประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องก้บมาตรฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวนผู้เยี่ยมชม: 6

Read more

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 28 เมษายน 2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จำนวนผู้เยี่ยมชม: 6

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อช่วงวันที่ 20 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนางน้ำค้าง พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น คุณหมอวรุตม์ ศิลารักษ์ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ อสม.

Read more