หัวหน้าส่วนราชการ

Apisak

นายอภิศักดิ์ หันทิพย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

43771

นายพีระ โหมดเครือ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ

นายอนุชา แสงก่ำ

หัวหน้าสำนักปลัด

นางพรนิภา ชอบดี

ผู้อำนวยการกองคลัง

89455

นายศราวุฒิ ศักดิ์ดี

ผู้อำนวยการกองช่าง