องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

วิสัยทัศน์

"ตำบลน่าอยู่ ชุมชนมีความเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ"

เจตจำนงค์สุจริตผู้บริหาร

นางน้ำค้าง พลายละหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ดิฉันจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลวังจั่น

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้ที่สายตรง นายกน้ำค้าง โทร.087 9704010

nayok8

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ข่าวสาร รายละเอียดการจัดกิจกรรม โครงการ ของทางราชการ

กิจกรรม/โครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการต่องๆของ อบต.

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ ข่าวสาร รายละเอียดการจัดซื้อ-จ้่ง ของอบต.

สาระดีดี

เรื่องมีสาระมีประโยชน์ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

กองทุนหลักประกันฯ

กิจกรรม/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตพื้นที่

ข่าวสารล่าสุด

 

โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเนื่องวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

เมื่อช่วงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้จัดทำโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเนื่องวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป ณ วัดวังจั่น นำโดยนายกน้ำค้าง พลายละหาร ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการ

 

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ท่านผู้สนใจสามารถติดต่อตามรายละเอียดที่ปรากฎในเอกสาร จำนวนผู้เยี่ยมชม: 15 FacebookTwitterLine

 

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดทำโครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2563  เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ซึ่งกันและกัน เพื่อผู้ปกครองได้ทราบ ภารกิจ นโยบาย และแนวทางการพัฒนาศูนย์ฯ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ผู้บริหาร บุคลากร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการ ณ

รับสมัครเด็ก เข้าเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ประกาศรับสมัครเด็กในเขตพื้นที่ อายุระหว่าง 2 – 3 ปี เข้าเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครเรียน ได้ที่ QR code จากสัญญลักษณ์ทางด้านขวามือ

วิดีทัศน์ห้ามพลาด

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.วังจั่น

ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด ขอขอบคุณ

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

eit

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ยินดีให้บริการ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

รู้จักเรา

ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

บริการของเรา

พวกเราพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นทุกคน ปรารถนาที่จะเห็นรอยยิ้มและความประทับใจจากทุกท่านที่เข้ามารับบริการจากพวกเรา

  • เต็มที่
  • เต็มใจ
  • เต็มประสิทธิภาพ
78641993_985230038506694_9170429985041678336_o

บริการรับชำระภาษีประเภทต่างๆ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท

ให้บริการจัดเก็บภาษีที่อบต. จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ

9-5-2562-8-oh2og7k9c9r54nvyjydj1lmm4eub5xdcqjiaahidj8

บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างฯ ออกใบอนุญาตก่อสร้าง

ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ เพื่อให้การก่อสร้างฯเป็นไปตามกฎหมายฯ

ประชาคมแผนฯ_๑๙๐๖๐๗_0001-1024x768-640x480 (1)

บริการรับเรื่องร้องเรียน คำร้องทั่วไป ขอความช่วยเหลือ

ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง ในเขตพื้นที่

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.วังจั่น

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของอบต.วังจั่น สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

วีดิทัศน์น่าสนใจ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการข้อมูล/หนังสือราชการ/แจ้งร้องเรียน/E-Service

ติดต่อ อบต.วังจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เลขที่ 9/2 หมู่ 4 ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 

โทรศัพท์ / อีเมล

โทร. 0 3670 6600 , 0 3670 6611

โทรสาร.0 3670 6600

report@wangjun.go.th