องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

วิสัยทัศน์

"ตำบลน่าอยู่ ชุมชนมีความเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ"

เจตจำนงค์สุจริตผู้บริหาร

นางน้ำค้าง พลายละหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ดิฉันจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลวังจั่น

nayok8

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ข่าวสาร รายละเอียดการจัดกิจกรรม โครงการ ของทางราชการ

กิจกรรม/โครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการต่องๆของ อบต.

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ ข่าวสาร รายละเอียดการจัดซื้อ-จ้่ง ของอบต.

สาระดีดี

เรื่องมีสาระมีประโยชน์ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

กองทุนหลักประกันฯ

กิจกรรม/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตพื้นที่

ข่าวสารล่าสุด

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองทุกวันในการอำนวยความสะดวกให้บุตรหลาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองทุกวันในการอำนวยความสะดวกให้บุตรหลาน ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนซึ่งทางคุณครูได้จัดทำแฟ้มใบงาน และอุปกรณ์การเรียน ไว้สำหรับนักเรียนโดยจัดส่งให้ ครั้งละ 1 สัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2563 และจำดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

 

รับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น รับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดสามารถตรวจสอบ และสมัครได้ทาง QR code ด้านล่างนี้     จำนวนผู้เยี่ยมชม: 8 FacebookTwitterLine

 

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จำนวนผู้เยี่ยมชม: 2 FacebookTwitterLine

รับสมัครเด็ก เข้าเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ประกาศรับสมัครเด็กในเขตพื้นที่ อายุระหว่าง 2 – 3 ปี เข้าเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครเรียน ได้ที่ QR code จากสัญญลักษณ์ทางด้านขวามือ

วิดีทัศน์ห้ามพลาด

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.วังจั่น

ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด ขอขอบคุณ

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

eit

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ยินดีให้บริการ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

รู้จักเรา

ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

บริการของเรา

พวกเราพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นทุกคน ปรารถนาที่จะเห็นรอยยิ้มและความประทับใจจากทุกท่านที่เข้ามารับบริการจากพวกเรา

  • เต็มที่
  • เต็มใจ
  • เต็มประสิทธิภาพ
78641993_985230038506694_9170429985041678336_o

บริการรับชำระภาษีประเภทต่างๆ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท

ให้บริการจัดเก็บภาษีที่อบต. จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ

9-5-2562-8-oh2og7k9c9r54nvyjydj1lmm4eub5xdcqjiaahidj8

บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างฯ ออกใบอนุญาตก่อสร้าง

ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ เพื่อให้การก่อสร้างฯเป็นไปตามกฎหมายฯ

ประชาคมแผนฯ_๑๙๐๖๐๗_0001-1024x768-640x480 (1)

บริการรับเรื่องร้องเรียน คำร้องทั่วไป ขอความช่วยเหลือ

ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง ในเขตพื้นที่

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.วังจั่น

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของอบต.วังจั่น สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

วีดิทัศน์น่าสนใจ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการข้อมูล/หนังสือราชการ/แจ้งร้องเรียน/E-Service

ติดต่อ อบต.วังจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เลขที่ 9/2 หมู่ 4 ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 

โทรศัพท์ / อีเมล

โทร. 0 3670 6600 , 0 3670 6611

โทรสาร.0 3670 6600

report@wangjun.go.th