สำนักปลัด

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ  การปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  การบริหารงานบุคคล  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓  งาน คือ

(๑)     งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารงานบุคคล   งานข้อบังคับตำบล งบประมาณประจำปี งานกิจการสภาขององค์การบริหารส่วนตำบล  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์และงานอินเตอร์เน็ตตำบล งานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ         งานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร งานอาคารสถานที่  งานสนับสนุนและบริการประชาชน งานรัฐพิธีงานประสานโครงการฝึกอบรม งานการประชุมกลุ่มพลังมวลชนอื่น ๆ งานอำนวยการและประสานราชการ  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  งานรักษาความสะอาดสำนักงาน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ ที่มิได้กำหนดว่าเป็นภารกิจหรือความรับผิดชอบของส่วนราชการใด

(๒)     งานนโยบายและแผน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานนโยบายและแผนพัฒนา  งานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานรวบรวมสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภทและรวบรวมข้อมูลและสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภท งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และแผนปฏิบัติการ งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

(๓)     งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  งานกฎหมายและนิติกรรม  งานดำเนินการทางคดีขององค์การบริหารส่วนตำบล  งานศาลปกครอง งานร้องเรียนร้องทุกข์  งานอุทธรณ์  งานระเบียบการคลัง งานข้อบัญญัติตำบล งานเลือกตั้ง รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

การดำเนินงานประชุมสภาฯตามวาระ

รับผิดชอบการดำเนินงานประชุมสภา อบต.ตามวาระที่กำหนด เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ อบต. การพิจารณาข้อบัญญัติต่างๆ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ฝ่ายสภาฯเพื่อให้การปฏิบัติงานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จัดการสิ่งแวดล้อม

ไม่ตกยุคกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันของชุมชนกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากชุมชน เป็นการเรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วยรูปแบบที่เหมาะสม คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

ศึกษาดูงานพัฒนาหมู่บ้าน

ศึกษาดูงานสถานที่ต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตให้กับตนเอง ครอบครัว หมู่บ้าน ในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ อาทิเช่น ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้ารการรักษาความสะอาดของหมู่บ้าน เป็นต้น

บุคลากรสำนักปลัด

นายอนุชา แสงก่ำ

หัวหน้าสำนักปลัด

นางพัชรี บุญยืน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.นงนุช ดำขำ

นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.อรพรรณ โอภาส

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสงวนศรี รัตนบำรุง

คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)

นายณนา สิมบุตร

คนงานทั่วไป

นายศรเพชร น้อยประถม

พนักงานขับรถยนต์