รับแจ้งเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น พบเห็นการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม/เดือดร้อน โปรดแจ้ง โทรศัพท์ 0-3670-6600  Email : report@wangjun.go.th หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของหน่วยงานที่หน้าที่ทำการ อบต.วังจั่น หากท่านติดต่องานแล้วไม่ได้รับความสะดวก เช่น ล่าช้าหรือมาหลายครั้งแล้วไม่ได้รับข้อยุติ กรุณาติดต่อโดยตรง นายอภิศักดิ์ หันทิพย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ในวันและเวลาทำการ โทร.0-82546-0889 เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน เรื่องร้องเรียนของท่านจะปกปิดเป็นความลับ ด้วยความขอบคุณ