องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

นโยบายผู้บริหาร

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

นโยบายผู้บริหาร

นางน้ำค้าง พลายละหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ดิฉันจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร ดิฉันมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาพัฒนาตำบลวังจั่น ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยจะดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น โดยจะคำนึงถึงความถูกต้อง ความเป็นธรรม และบริหารงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ และที่สำคัญจะยึดเอาประโยชน์สุขและความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ

nayok7