คุยกับนายกน้ำค้าง

ดิฉันนางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอน้อมรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำติชม เพื่อนำมาพัฒนาบ้านวังจั่น ซึ่งเป็นแผ่นดินเกิดของดิฉันให้ก้าวหน้า พัฒนาเพื่อคนวังจั่นต่อไป ความเห็นของทุกท่านจะได้รับการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ดิฉันขอสัญญา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *