คณะผู้บริหาร

1.  กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

2.  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต.

3.  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

4.  วางระเบียบเพื่อให้งานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

5.  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

นางน้ำค้าง พลายละหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

nayok8
Tunyarage

นางสาวธัญญาเรศ เทียมสวรรค์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

Kwandow2

นางขวัญดาว กำเนิดสิงห์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

Aumnuay1

นายอำนวย หิมสุภาพ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น