กองการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

1.   งานบริหารการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

        1.1   งานแผนและวิชาการ

จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ อบต.บางเพรียง
จัดระบบรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของ อบต.บางเพรียง
        1.2   งานการศึกษาปฐมวัย

บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การส่งเสริมพัฒนาเด็กวัย 0-5 ปี 
พัฒนาทางกาย เกี่ยวกับกิจวัตรของเด็กเพื่อมีความเจริญเติบโต และพัฒนาตามวัย
พัฒนาทางใจ เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ คือ พัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และจริยธรรมไปพร้อม ๆ กัน
พัฒนาตนเอง เกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการ และอาชีพ ใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ                                                                                                    
2.    งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม    มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

        2.1 งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ 

ส่งเสริมการจัดห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ หรือศูนย์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชน
การจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว
        2.2   งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน

จัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะด้านต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน
จัดชมรมหรือกลุ่มกีฬา ตลอดจนจัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาด้านต่างๆ
        2.3   งานประเพณี  ศิลปะ  และวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม
จัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวบรวมข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้า
        2.4  งานธุรการและสารบรรณ  มีอำนาจหน้าทีความรับผิดชอบดังนี้

รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบ
ช่วยจัดหา ดูแลรักษา และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ทำบันทึก ย่อเรื่องต่างๆ ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออำนวยความสะดวก

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

จัดการศึกษาระดับปฐมวัย

จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัยในระดับอายุ 2 -3 ปี ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ปัจจุบันอบต.วังจั่นมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

งานด้านกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริม สนับสนุน จัดการแข่งขันกีฬาในเขตพื้นที่ เพื่อให้เยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่และใกล้เคียงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด โดยในแต่ละปีมีนักกีฬาทั้งในพื้นที่และใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้านการส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม

สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทางด้านพระพุทธศาสนา งานประเพณีประจำปีของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีด้วยอีกทางหนึ่ง

บุคลากรกองการศึกษา

น.ส.วาสนา ยอดเงิน

ครู คศ1

นางเพชรี เกตุเกิด

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.อุไรวรรณ คำนันท์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.สโลม สิมบุตร

คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)